AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ
04 Ağustos 2017

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Değişti

15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırıldı. Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan "ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

 

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDELER

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

27.10.2016

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

28.07.2017

 

Riskli alanın tespiti

MADDE 5  - (1) Riskli alan;

a) Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik raporu,

 

b) Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri,

 

ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.

 

Riskli alanın tespiti

MADDE 5  -

 

 

 

 

b)  Yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

MADDE 6 - (4)  (Değişik:RG-27/10/2016-29870) Lisanslandırma için;

 

b) Talepte bulunan kurum veya kuruluşa göre güncel tarihli ve onaylı olarak; ilgili meslek odasından alınmış işyeri tescil belgesi veya  ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya faaliyet gösterdiği konuya ilişkin belge veya 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan alınan izin belgesinin örneği,

 

 

MADDE 6   - (4)  (Değişik:RG-27/10/2016-29870) Lisanslandırma için;

 

 b) Talepte bulunan kurum veya kuruluşa göre güncel tarihli ve onaylı olarak; ilgili meslek odasından alınmış işyeri tescil belgesi veya  ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya  faaliyet gösterdiği konuya ilişkin belge veya 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan alınan izin belgesinin örneği,

 Bizi Takip Edin

Günün Haberler